Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

VÝŠKA PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŚTÚDIOM

V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE


Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Dunaji 
č. 2/2013
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji 

 

Obecné zastupiteľstvo Ivanka pri Dunaji   v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších podpisov a o zmene a  doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji
 
§ 1

Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, prípadne tretích osôb, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej škole, v  školskom klube detí, základnej umeleckej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

§ 2
 IV.
1) Obec Ivanka pri Dunaji  je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, Štefánikova 27, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 
2)  Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole je mesačne:
 
 
 
 
Druh štúdia

Deti, žiaci a študenti do 15 rokov

Študenti od 15 do 18 rokov
Študenti na SŠ, VŠ nad 18 rokov
Študenti nad 18 rokov - zárobkovo činní
Prípravné štúdium - Materská škola
 5 - - -
Prípravné štúdium - kolektívne vyučovanie
 6,50 - - -
Hudobný odbor - individuálne vyučovanie
 11 1218  22
Tanečný odbor -   kolektívne vyučovanie
 
 6,50
 7,50 12,50 15
Výtvarný odbor -   kolektívne vyučovanie
 
 6,50
 7,50  12,50  15
LDO - kolektívne vyučovanie
 
 6,50
 7,50  12,50  15
 
 
 

3)    Finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole sa uhrádza polročne vopred. Za prvý polrok školského roku do 30.9.. Za druhý polrok školského roku do 28.2.. Školné sa uhrádza na účet ZUŠ vedený vo VUB banke, a.s., č. ú.1633534154/0200. Neuhradenie poplatku v stanovenom termíne plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka, je dôvodom pre vylúčenie takéhoto žiaka zo ZUŠ riaditeľom školy.
 
4)    Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti ZUŠ , ak zákonný zástupca neplnoletého  žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 
§ 3
Záverečné  ustanovenia
 
 
1.   Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
 
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Ivanka pri Dunaji sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Dunaji dňa 21.03.2013 uznesením číslo 1/2013.
 
3.  Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji bolo zverejnené na pripomienkovanie občanom dňa 06.03.2013 na dobu 15 dní.
 
4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji nadobúda účinnosť 01.05.2013.
 
5.  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Dunaji č. 2/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji.
 
V Ivanke pri Dunaji dňa  22.03.2013
 
RSDr. Magdaléna Holcingerová    
starostka obce